CZECH REPUBLIC, October 2016. CVVM poll

KSČM 10%, ČSSD 19.5%, SZ 1.5%, Pirate 3%, KDU-ČSL 9%, ANO 34.5%, TOP09 6%, ODS 8%, SPD 4%

vote (%)


▼ CVVM 17/10/16
KSČM ČSSD KDU-ČSL ANO ODS Others
10 19.5 1.5 3 9 34.5 6 8 4 4.5
14.9 20.5 3.2 2.7 6.8 18.7 12 7.7 2.5 6.9 4.1
KSČM ČSSD SZ KDU-ČSL ANO TOP 09-STAN ODS Úsvit Others
▲ 25-26/10/13 election

Area: Czech Republic
Sample size: 982
Sampling error: ±3.1%
Method: Personal
Fieldwork date: 10-17 Oct. 2016
Pollster: CVVM
Client: -

Source | Parties
Artículo Anterior Artículo Siguiente